Wzory umów - wzory umowy Wypowiedzenie umowy

Odwołanie od decyzji

Miasto 02.11.2012

Janek Kowalowski
ul. Cukierkowa 9/6
Miasto

Wojewoda Małopolski
(podajesz adres urzędu wojewódzkiego)

za pośrednictwem

Prezydent Miasta
Urząd Miejski w Miescie
(podajesz adres urzędu miejskiego)

sygn. akt

Odwołanie od decyzji administracyjnej z dnia
(tutaj wpisujesz datę wydania decyzji, która znajduje się na decyzji)
Działając w imieniu własnym, składam odwołanie od decyzji z dnia……………… wydanej przez Prezydenta Miasta Miasto.

Uzasadnienie

Tutaj podajesz uzasadnienie decyzji.

Notatka

Choszczno, 20.05.2010 r.

                                                                                          Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 1

W Choszcznie

 

NOTATKA Z WYCIECZKI SZKOLNEJ

 

W dniach 1-7 maja 2010 r. klasy IV i V przebywały na wycieczce w Zakopanym.

W programie uwzględniono:

 

- wjazd na Gubałówkę

- wycieczkę do Morskiego Oka

- wjazd na Kasprowy Wierch.

 

Dzieci przebywały pod opieką wychowawców. Po Tatrzańskim Parku Narodowym oprowadzał je wykwalifikowany przewodnik. Zdobyta wiedza zostanie spożytkowana na lekcjach biologii i geografii.

                                                                                                        Notatkę sporządził

                                                                                                    Zdzisław Żabko

(wychowawca klasy VI)

Odpowiedź Na Reklamację

Szanowni Państwo

     Starannie rozważyliśmy Państwa reklamację i stwierdziliśmy, że w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za to, co zasygnalizowali nam Państwo telefaksem z dnia ……

Bardzo żałujemy, ale nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwań i uznać reklamacji.

Z poważaniem

Protokół

PROTOKÓŁ

zebrania Komisji Rewizyjnej Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej w dniu 7.09.2009 r.

 

Obecni: Przewodniczący Komisji – Ewelina Klepa

Członkowie: Józef Zięba, Irena Wiocha

 

Porządek obrad:

1.      Wybór przewodniczącej i sekretarza na rok 2009/2010

2.      Plan obrad

3.      Wolne wnioski

 

Przewodniczący – Ewelina Klepa

Sekretarz – Irena Wiocha

 

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z pkt. 13 Statusu Komitetu Rodzicielskiego, który głosi, że na pierwszym zebraniu należy dokonać wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycję Józefa Zięby, aby przedłużyć kadencję Eweliny Klepy. Na sekretarza wybrano Irenę Wiochę.

 

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji przedstawiła plan pracy na rok szkolny 2009/2010. Uzgodniono, że w grudniu zostanie przeprowadzona kontrola finansowa wydatków ze składek na Komitet Rodzicielski.

Jan Słowik zgłosił propozycję przyznawania zapomóg dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek ten przedstawi na walnym zebraniu członków Komitetu Rodzicielskiego jeszcze we wrześniu br.

 

Ad. 3

Ewelina Klepa zwróciła uwagę zebranych, że sytuacja finansowa szkoły jest zła – jak wielu innych placówek oświatowych – i zaproponowała, by do akcji poszukiwania stałego sponsora dla szkoły włączyć rodziców. Zasugerowała też rozważenie możliwości wydrukowania „cegiełek” na szkołę, rozprowadzonych przez rodziców. Propozycja ta zostanie przedstawiona na zebraniu z rodzicami.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokolant                                                      Przewodniczący

(Irena Wiocha)                                                    (Ewelina Klepa)

Reklamacje

Szanowni Państwo!

     Z przykrością stwierdzamy, że towary dostarczone nam przez Państwa, zamówione przez nas w dniu ……………, nie odpowiadają partii próbnej, na której podstawie złożyliśmy zamówienie.

Prosimy o wyjaśnienie i zaproponowanie nam rozwiązania w powyższej sprawie.

Prosimy traktować sprawę jako bardzo pilną.

Z poważaniem

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

 

z wycieczki zawodowej klasy Ia Liceum Ekonomicznego w Szczecinie na wystawę sprzętu biurowego w firmie „Elektrotex” 23 maja 2010 r.

 

Organizator – mgr Alicja Magac

 

Na wystawie prezentowano najnowsze urządzenia biurowe:

- elektroniczne maszyny do pisania

- kserokopiarki

- drukarki adresowe

- komputery z drukarkami

- automatyczne sekretarki

- maszyny do liczenia

- telefaksy

- maszyny do niszczenia akt

- elektroniczne kasy

 

oraz pomocnicze środki pracy biurowej:

 

- skoroszyty

- segregatory

- piórniki z wyposażeniem.

 

Organizatorzy wystawy zapoznali młodzież z zasadami obsługi najnowszych urządzeń biurowych. Zainteresowanie budziły zwłaszcza komputery, telefaksy oraz elektroniczne kasy. Część uczniów chętnie demonstrowała umiejętność ich obsługi. Zwrócono też uwagę na estetykę pomocniczych środków pracy biurowej, pełne wyposażenie i funkcjonalność sprzętu w nowoczesnym biurze. Uczniowie otrzymali od organizatorów foldery prezentujące większość eksponowanych maszyn i urządzeń.

 

Sprawozdanie sporządziła

                                                                                                                 mgr Alicja Magac

Umowa Komisu

UMOWA KOMISU

zawarta w dniu……………..………pomiędzy………….……………….…….., zamieszkałym w……………..….………ul. ……………………………………….., reprezentowanym przez:

1. …………………………………………….. 2. ………………………………………………

zwanym w treści umowy „Komisantem”, a ……………………….……………, zamieszkałym

w ……………………………….…… ul. …….………………..…….……….., legitymującym się dowodem osobistym nr ……..……. numer ewidencyjny PESEL ………………………., zwanym w treści umowy „Komitentem”.

 

§ 1

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej:…………………………….., które otrzymał od Komitenta, z zachowaniem należytej staranności.

2. Rzeczy objęte niniejszą umową są wyspecyfikowane w aneksie, stanowiącym integralną część umowy.

 

§ 2

Strony umowy określają cenę przekazanych do sprzedaży przedmioty kwotę ………………… złotych (słownie:……………………………………………..).

 

§ 3

Komitent oświadcza, iż wymienione w § 1 rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

 

§ 4

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie niższej od określonej w § 2 umowy.

2. W przypadku sprzedaży przez Komisanta rzeczy poniżej ceny określonej w § 2 umowy Komisant zobowiązuje się zapłacić Komitentowi różnicę cen.

 

§ 5

1. Komisant – w miarę swoich możliwości – zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy za cenę wyższą od określonej przez strony w § 2 umowy.

2. W sytuacji sprzedaży rzeczy za cenę wyższą od określonej przez strony w § 2 Komisant zobowiązuje się do wydania uzyskanej korzyści Komitentowi.

 

§ 6

Komisant obowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane mu w celu sprzedaży rzeczy od wszelkiego ryzyka, a w szczególności od uszkodzenia, pożaru, kradzieży.

 

§ 7

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi …………..% ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.

 

§ 8

Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny.

 

§ 9

W sytuacji, gdy przekazane do sprzedania rzeczy, mimo dołożenia należytej staranności przez Komisanta, nie zostaną w ciągu …………. miesięcy sprzedane, Komitent wyraża zgodę na ich sprzedaż po cenie obniżonej o ………..% w stosunku do ceny określonej w § 2 umowy.

 

§ 10

Koszty związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

 

§ 11

1. W przypadku niesprzedania rzeczy w ciągu ………… miesięcy od dnia ich powierzenia Komisant może odstąpić od umowy i zażądać w oznaczonym terminie odbioru rzeczy przez Komitenta.

2. W sytuacji gdy Komitent dopuści się zwłoki w odbiorze, Komisantowi przysługiwać będzie kara umowna w wysokości ………….% ceny określonej w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

Niniejsza umowa sporządzona została w ………………. Jednobrzmiących egzemplarzach, po ………………… dla każdej ze stron.

 

 

Komisant                                                                               Komitent

 

Umowa Dzierżawy

UMOWA DZIERŻAWY

 

Zawarta w dniu……………w…………..…….pomiędzy……………………………., zwanym w treści umowy „Wydzierżawiającym”, w którego imieniu działają:…………………………..……….. a ……………..…………………………, zwanym w treści umowy „Dzierżawcą”, w którego imieniu działają:………………………………, następującej treści:

 

§ 1

Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę………………………..położony w ……………………. ……………………., składający się z ……………………, wraz z wyposażeniem wyliczonym w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym, załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

§ 2

1. Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na cele……………………………

2. Zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy…………………………….. wymaga zgody Wydzierżawiającego.

 

§ 3

W związku z wydzierżawieniem……………………….. Wydzierżawiający zobowiązuje się do świadczeń dodatkowych, wyliczonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

 

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim …………………..…….-miesięcznym wypowiedzeniem.

 

§ 5

1. Czynsz strony ustalają na kwotę ………. Złotych (słownie:…………….) miesięcznie.

2. Ustalona kwota czynszu wzrasta o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS, tj. na dzień ………………. Każdego roku.

3. Czynsz płatny jest z góry do dnia 10. każdego miesiąca, na rachunek Wydzierżawiającego ………………………

4. Opłaty za świadczenia dodatkowe, których wysokość ustalona jest na podstawie ………..……., będzie płatna z dołu do dnia 10. kolejnego miesiąca wraz z czynszem płatnym z góry.

 

§ 6

Dzierżawca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu dzierżawy w celach wskazanych w § 2 oraz utrzymywać go w należytym stanie, a także dokonywać konserwacji we własnym zakresie.

 

§ 7

1. Dzierżawca uprawniony jest do dokonania na swój koszt następujących prac adaptacyjnych: ………………………………………. Zostaną one przeprowadzone po objęciu obiektu w posiadanie. N przeprowadzenie tych prac Wydzierżawiający wyraża zgodę.

2. Dokonanie innych prac adaptacyjnych wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

3. Dzierżawca ma prawo do zwrotu kosztów przeprowadzonych prac adaptacyjnych wg ich wartości w dniu rozwiązania umowy.

 

§ 8

1. Przekazanie obiektu, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a Dzierżawca weźmie obiekt w posiadanie, począwszy od dnia…………………

2. Podatki, opłaty oraz inne należności związane z dzierżawionym obiektem obciążają Wydzierżawiającego.

 

§ 9

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nienormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wydzierżawiający                                                         Dzierżawca

Umowa Dzierżawy Ruchomości

UMOWA DZIERŻAWY RUCHOMOŚCI

 

W dniu…….……w………….……….pomiędzy…………………….…………………………

z siedzibą (zamieszkałym) w ……………….………, reprezentowanym przez ……………….

Zwanym w treści umowy „Wydzierżawiającym”, a ……………………… z siedzibą (zamieszkałym) w ………………………. Reprezentowanym przez ………………….., zwanym w treści umowy „Dzierżawcą”, została zawarta umowa w następującej treści:

 

§ 1

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem urządzenia………………………………

nr fabryczny ……………. rok produkcji ……………producent …………………..…………..

2. Urządzenie określone w ust. 1. jest wolne od wad prawnych, tzn. jest własnością Wydzierżawiającego i nie jest obciążone prawami osób trzecich.

 

§ 2

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać z dniem ………………………….. Dzierżawcy do wykorzystania urządzenie określone w § 1 ust 1. wraz z następującym oprzyrządowaniem: ……………………………………………………………………………………………………

2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron.

 

§ 3

Dzierżawca będzie użytkował przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i warunkami instrukcji obsługi (dokumentacji technicznej), której doręczenie kwituje podpisem pod niniejszą umową.

 

§ 4

1. Dzierżawca ubezpieczy przedmiot dzierżawy od …………………………………………….

2. W razie gdy Dzierżawca nie ubezpieczy przedmiotu dzierżawy w ciągu ………. Dni od zawarcia umowy, Wydzierżawiający może ubezpieczyć przedmiot dzierżawy na koszt Dzierżawcy.

 

§ 5

Nakłady na przedmiot dzierżawy, a w tym w szczególności koszty eksploatacji, konserwacje i drobne remonty, obciążają Dzierżawcę.

 

§ 6

1. Na czas trwania dzierżawy Wydzierżawiający przenosi na Dzierżawcę prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji.

2. Dzierżawca kwituje podpisem pod niniejszą umową wręczenie mu książki gwarancyjnej nr …………… i zobowiązuje się wykonywać prawa z tej gwarancji zgodnie z potrzebami.

 

§ 7

1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego na kwotę…………….. złotych (słownie:…………………….).

2. Czynsz będzie płatny miesięcznie z góry do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego przelewem na konto Wydzierżawiającego nr …………………………………………………..

 

§ 8

Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie udostępnić przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania osobie trzeciej ani go poddzierżawiać.

 

§ 9

Wydzierżawiającemu służy prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

 

§ 10

1. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem …………………………- miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystania przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;

b) niepłacenia przedmiotu dzierżawy, bez zgody Wydzierżawiającego, do bezpłatnego użytkowania osobie trzeciej lub poddzierżawienia go.

 

§ 11

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikającego z normalnej eksploatacji.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 13

Opłatę skarbową należną od zawarcia niniejszej umowy uiści ………………………………

 

§ 14

Spory, jakie mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo sądowi w …………………………………………………………….

 

§ 15

Umowę sporządzono w ……………… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wydzierżawiający                                                         Dzierżawca

 

 

Umowa Dzierżawy Nieruchomości

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

 

Zawarta w dniu……………w……………….pomiędzy………………………………………

…………………., zamieszkałym w ……………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………….., zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Wydzierżawiającym”, a ………………………………………………, zamieszkałym w ………………………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………

………………., zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Dzierżawcą”, następującej treści:

 

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem………………..…………………..……….

położonego w …………………………….

 

§ 2

Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę …………………….. przedmioty wymienione w § 1. położone w ……………………, zapisane w ewidencji gruntów obrębu ……………………… pod nr …………………….. rejestru i oznaczone według mapy ewidencyjnej numerami działek ………………….. o łącznej powierzchni, w tym:

grunty orne o ogólnej powierzchni            ………………ha

użytki zielone o ogólnej powierzchni        ………………ha

sad owocowy o ogólnej powierzchni        ……………….ha

oraz budynki………………………………………………..

(np. stodoła drewniana o wymiarach 10 x 26 m, kryta blachą, obora murowana o wymiarach 8 x 14 m, kryta dachówką itp.), a także maszyny i urządzenia wyszczególnione w oddzielnym spisie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

 

§ 3

Z przedmiotu dzierżawy wyłącza się ……………………………………………………………

 

§ 4

Strony zawierają niniejszą umowę na okres………………………, licząc od dnia…………….

Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać Dzierżawcy przedmiot dzierżawy i pozostawić go w jego używaniu wraz z prawem pobierania pożytków  przez czas trwania umowy.

 

§ 5

Dzierżawca zobowiązuje się przedmiot dzierżawy zachować w należytym stanie i używać go, zachowując należytą staranność zgodnie z zasadami wiedzy ogólnej, a w odniesieniu do maszyn i urządzeń także zgodnie z technicznymi warunkami ich używania.

 

§ 6

1. Dzierżawca zobowiązuje się do opłacania publicznoprawnych z przedmiotu dzierżawy, a w szczególności podatku gruntowego, podatku od nieruchomości oraz innych należności związanych z jego posiadaniem, a także ponoszenia kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.

2. Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia obciąża Dzierżawcę.

3. Dzierżawca zobowiązuje się do opłacenia należności za korzystanie, w związku z przedmiotem dzierżawy, z energii elektrycznej, gazu, wody ………………………………….. i ponoszenia kosztów konserwacji urządzeń odprowadzających

 

§ 7

1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w kwocie ………………………. Złotych (słownie:……………………………………………….).

2. Czynsz płatny jest z dołu w okresie ……………………………..(np. miesięcznym, kwartalnym, rocznym) do dnia ……………………. Następnego miesiąca po upływie tego okresu.

3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w części dotyczącej wysokości czynszu w przypadku zmiany kosztów utrzymania co najmniej o …………. % zgodnie z obwieszczeniami Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmiany cen produktów rolnych co najmniej o …………….%.

 

§ 8

1. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżącej konserwacji i remontów budynków, maszyn i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy na swój koszt.

2. Dzierżawca może dokonać remontów kapitalnych oraz ulepszeń budynków wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy po uzyskaniu zgody Wydzierżawiającego i uzgodnieniu z nim sposobu rozliczania za dokonane remonty kapitalne i ulepszenia.

 

§ 9

1. Dzierżawca zobowiązuje się umożliwić Wydzierżawiającemu w czasie trwania dzierżawy podejmowanie inwestycji powiększających wartość przedmiotu dzierżawy, jeżeli Wydzierżawiający pokryje koszty tych inwestycji i jeżeli dokonane inwestycje nie uszczuplą pożytków przysługujących Dzierżawcy z tytułu umowy.

2. W razie udziału Dzierżawcy w dokonanych inwestycjach strony w odrębnej umowie ustalają sposób rozliczeń i zakres tego udziału.

 

§ 10

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani do poddzierżawienia.

 

§ 11

Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt przedmiotu dzierżawy przez okres jej trwania w taki sposób, aby jego poszczególne składniki nie uległy pogorszeniu.

 

§ 12

1. Dzierżawca zobowiązuje się nie zmieniać bez zgody Wydzierżawiającego, wyrażonej na piśmie, sposobu zagospodarowania stanowiących przedmiot dzierżawy ………….. i używania ich zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów stosowania zabiegów zabezpieczających.

3. Wydzierżawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Dzierżawcę z tytułu dokonania uzupełniających…………………………

 

§ 13

Dzierżawcy nie przysługuje prawo pozyskiwania surowców naturalnych (np. żwiru, piasku……………….) z nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.

 

§ 14

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Nakłady poczynione przez Dzierżawcę w celu ulepszenia, modernizacji przedmiotu dzierżawy może on odłączyć od przedmiotu dzierżawy, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia w stosunku do stanu rozpoczęcia dzierżawy.

 

§ 15

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie aneksów podpisywanych przez obie strony.

 

§ 16

W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 17

Umowa została sporządzona w ………………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Wydzierżawiający                                                         Dzierżawca